(13) Empathy

Publisher: HAIP Initiative

What human do not want AI to do to human, human should not do unto AI.